Welkom bij Tennisvereniging Sintjohannesga e.o.
                     Streek 140 A 8463 NE Rotsterhaule
-  De aanvraag van het lidmaatschap vindt plaats door toezending van een volledig ingevuld en
   ondertekend formulier met recente pasfoto aan de ledenadministratie van het bestuur.

   Het aanvraag  formulier is verkrijgbaar bij Rein Krikke via tvsintjohannesga@gmail.com

   In geval van minderjarigheid geschiedt de ondertekening van het formulier door de wettelijke
   vertegenwoordiger van het kandidaat-lid.

-  Voor het lidmaatschap is het lid een jaarlijkse contributie verschuldigd, te voldoen voor 1 april
   voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks, op
   voorstel van het bestuur, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

-  Nadat de penningmeester de verschuldigde contributie heeft ontvangen verkrijgt het lid
   speelrecht middels een ledenpas.

-  Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk(evt. per e-mail) aan de ledenadministratie.
   Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december.